1. OPIS PROJEKTU: Powierzenie Grantobiorcy przez Grantodawcę grantu na realizację Projektu, w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług; Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP RPO WK-P 2014-2020, a także określenie praw i obowiązków Stron Umowy związanych z realizacją Projektu, w szczególności w zakresie rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli, a także w zakresie informacji i promocji.

2. OPIS PROJEKTU: Usługa doradcza na realizację Projektu Opracowanie strategii internacjonalizacji dla firmy Baffro Spółka z o.o. w ramach Osi priorytetowej 1:  Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw RPO WKP 2014-2020. „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego”.